fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
    slidebg1

Проектът е насочен към уязвимите групи от обществото в пограничния регион – хората с увреждания, младежите и ромите. На преден план е поставено повишаването на конкурентоспособността на бизнес средата и развитието на малки и средни предприятия. Развитието на социални предприятия повишава пригодността за заетост на младите хора и маргинализираните групи и отговаря на нуждите на бедното население в пограничния регион и селските райони.

Създаването на модел за увеличаване на пригодността на целевите групи за заетост е основна стратегията на проекта, съответстваща на специфичните нужди, културни, етнически и икономически характеристики на общността. Моделите на изпълнението ще подчертаят необходимостта от социалното предприемачество, характеристиките и нуждите на целевите групи, пазарите и очакваните инвестиционни програми. Обучение за обучители в областта на социалното предприемачеството ще позволи наемането на маргинализирани хора и младежи в техните собствени кооперации, но и да могат да изградят свое собствено предприятие.

Запознаването на потенциалните инвеститори с възможностите и уменията на уязвимите категории хора чрез социалните предприятия, ще осигури по-добър стимул за ангажираността им и ще осигури заетост за тези хора.

Ниската икономическа активност в Северен централен регион на Македония и Югозападна България, затворените компании по време на приватизацията, чувство за несигурност при инвестирането, както и ниската степен на използване на европейските и национални програми, са някои от факторите, които генерират високата безработица в региона, особено за жените, хората с увреждания, ромите и всички други групи в неравностойно положение. Една от основните цели на проекта е да се ограничи тази несигурност, както и да се намали безработицата сред уязвимите групи.

image